Hà Đức Kim
  • Hà Đức Kim
  • BCH Đoàn TNCS HCM
  • Bí thư Đoàn TN