Võ Kim Đồng
  • Võ Kim Đồng
  • BCH Công Đoàn
  • Chủ tịch công đoàn